จุดประสงค์

บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2538 โดยกลุ่มโปรแกรมเมอร์ และกลุ่มนักบัญชี ที่มีประสบการณ์ในด้านการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสำหรับธุรกิจทุกสาขา เช่น ระบบเช่าซื้อ, ระบบต้นทุนโรงงาน, ระบบบัญชีซื้อมาขายไป, ระบบบัญชีราชการ ฯลฯ จากจังหวัดอุดรธานี สะสม ประสบการณ์มานานกว่า 15 ปี จุดประสงค์การจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ จัดทำบัญชี และบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน และเสริมสร้าง การทำงานอย่างเป็นระบบ ในการทำงานธุรกิจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัญชีข้อมูลสำหรับด้านการบริหาร ความสะดวกสบายในการทำงานต่างๆ และเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ


หลักการทำงาน

บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด เน้นการทำงานที่เป็นระบบ ใน รูปแบบขององค์กร เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล Software Engineering Laboratory และยังพัฒนาทีมงาน เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ไปจนถึงการวางระบบงานให้กับลูกค้า การติดตั้งระบบ ให้ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และคอมพิวเตอร์ ใน รูปแบบ Turn Key Solutions