ตัวอย่างหน้าจอเกี่ยวกับรายการภาษีแบบใหม่

ค่าเริ่มต้นบริษัท


รายละเอียดลูกหนี้


รายละเอียดเจ้าหนี้


ใบกำกับภาษี


รายงานภาษีซื้อ


รายงานภาษีขาย