BC Account 5.5 for windows

การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานเป้นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริง เช่นเมื่อเกิดการขายสินค้า โปรแกรมก็จะทำการตัดสต๊อก ตั้งหนี้การค้า ไปจนถึงการปิดงบการเงินให้โดยอัติโนมัติ โดยมีจุดเด่นของระบบดังนี้

 • เริ่มที่ระบบใดก่อนก็ได้ โปรแกรมสารมารถทำงานได้ในบางระบบก่อน สำหรับบางบริษัทที่ยังไม่พร้อมเช่นต้องการเปิดบิลให้ได้ก่อน แล้วค่อยเริ่มทำในระบบอื่นๆ ตามมาทีหลัง หลังจากที่พร้อมแล้ว โดยการทำงานเป็นไปตามขั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบค้นหาง่าย มีระบบค้นหาข้อมูลที่มากมายหลายรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้นหาได้เอง สามารถค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความค้นหาได้
 • สร้างรายงานเองได้ มีโปรแกรมสร้างรายงานเองได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • สามารถออกแบบ Form ได้เอง โปรแกรม Form Edit ที่มากับโปรแกรมใช้งานง่าย
 • สร้างงบการเงินที่ไม่จำกัด สามารถออกแบบงบการเงินที่ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบของงบการเงิน
 • กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้เอง รูปแบบเลขที่เอกสารที่ไม่จำกัด แต่ละหน้าจอเป็นอิสระต่อกัน สามารถสร้างกลุ่มเอกสารในหน้าจอเดียวกันได้ เช่นหน้าขายสินค้า มี 2 กลุ่มเอกสาร ขายสดและขายเชื่อ
     - CA5312-0001 ขึ้นต้นด้วย CA เป็นกลุ่มขายสด
     - CD5312-0001 ขึ้นต้นด้วย CD เป็นกลุ่มขายเชื่อ
 • Recurring ในกรณีที่มีการออกบิลเหมือนเดิมหรือคล้ายเดิมเป้นประจำ โปรแกรมสามารถเก็บรูปแบบเอกสารเดิมไว้ใช้งานในภายหลังได้
 • Drill Down Report สามารถย้อนกลับไปดูเอกสารต้นทางจากรายงานได้

 • ระบบโปรแกรมที่รองรับ
 • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL)
 • ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control : IC)
 • ระบบซื้อ/สั่งซื้อสินค้า (PurchaseOrder: PO)
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable: AP)
 • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable: AR)
 • ระบบส่วของ/ใบกำกับสินค้า (Bill/OE System: BILL)
 • ระบบเงินสดธนาคาร (Cash & Cheque)
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(Value and Tax : VAT)
 • ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา(Fixed Assets : FA)
 • สร้างรายงานและแบบ Form(Form Design & Report)


 • Version ของ BC Account 5.5 ในระบบ BC Account แบ่งโปรแกรมออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน คื่อ
 • BC Account 5.5 Profrofessional
 • BC Account 5.5 Standard

 • เปรียบเทียความสามารถของระบบ 5.5 Pro กับ 5.5 Standard
  คำอธิบาย PRO5.5 STD5.5 หมายเหตุ
  สินค้าคงคลัง

  มีระบบสินค้าแบบหน่วยนับแบบขนาน (หน่วยช่วยขาย เช่น เหล็ก ขายเป้นเส้นแต่ราคาคิดเป็น กก.)

  สินค้าขายพ่วง ขายคู่ แสดงเมื่อทำการขาย
  สินค้าห้ามขายคู่
  ของแถมตาม Vender
  สินค้าทดแทน(โปรแกรมจะแสดงให้ทราบเมื่อขายสินค้าดังกล่าวแล้วยอดไม่พอทำรายการ)
  สีสินค้า
  ขนาดสินค้า
  กำหนดชื่อสินค้าในการออกบิลตาม ลูกค้า
  ใบตรวจรับสินค้า อ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ
  ราคาสินค้า
  ระบบปรับราคาอัติโนมัติ เปลี่ยนราคาเป้น กลุ่มยี่ห้อ เพิ่มลดได้
  ระดับราคา Pro 20 ระดับ Std ระดับ
  ระบบใบราคา (ลูกค้าแต่ละบริษัทราคาไม่เท่ากัน)
  จัดซื้อ
  ระบบสืบราคาสินค้า ประมวลผลใบสั่งซื้ออัติโนมัติ
  ใบสั่งซื้อต้องผ่านการอนุมัติเท่านั้นจึงจะทำการซื้อได้
  ระบบเตือนให้เอาเงินมัดจำที่จ่ายไปก่อนมาหัก เวลาทำการซื้อสินค้า Alert เมื่อทำการซื้อสินค้า
  ขาย
  ระบบเตือนให้เอาเงินมัดจำรับมาหัก เวลาทำการขายสินค้า Alert เมื่อทำการขายสินค้า
  ตั้งกลุ่มของชื่อสินค้าที่ออกบิลตามลูกค้า (ลูกค้าแต่ละบริษัทออกบิลชื่อสินค้าไม่เหมือนกัน)
  ใบสั่งขายสั่งจอง Pro จะแยกสั่งขายออกจากสั่งจอง Std รวมในหน้าเดียว
  ใบจ่ายสินค้า (จัดของขึ้นรถ)
  ระบบตั้งการขายโปรโมชั่น
  แสดงลูกค้าตามพนักงานขาย จะเห็นเอกสารเฉพาะที่เป็นของตนเองเท่านั้นและยังสามารถ Group รวม พนักงานขายในกรณี Supervisor
  เจ้าหนี้
  เอกสารเตรียมจ่ายก่อนที่จะทำการจ่ายชำระ
  ลกหนี้
  หน้าจอช่วยสร้างใบวางบิล(วางบิลอัติโนมัติ)
  ช่วยพิมพ์ใบวางบิลหลายใบในครั้งเดียว
  ออกใบวางบิล Invoice ที่วางบิลอยู่แล้วได้
  ระบบ Pass Bill To ช่วยในการตั้งหนี้กรณีสาขาซื้อแต่ ตั้งหนี้ที่สำนักงานใหญ่