การปรับปรุงโปรแกรม BC Account 5.5 ตามประกาศกรมสรรพากร

    ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จนถึง 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเพิ่มเติมข้อความใน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รวมทั้งในรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อนั้น
    บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การปรับปรุงโปรแกรม BC Account ตามประกาศกรมสรรพากรนั้น จะปรับปรุงเฉพาะโปรแกรม BC Account 5.5 ในรุ่น Professional และ Standard เท่านั้น และในการปรับปรุงโปรแกรม ในครั้งนี้นั้นลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนโปรแกรมใหม่กับบริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด โดยติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 02-9649744 (คุณยุ)
(ดูประกาศกรมสรรพากร)